PODMIENKY PRENÁJMU

Minimálny vek pre vypožičanie obytného auta je 25 rokov a súčasne musí byť nájomca držiteľom vodičského preukazu skupiny B dlhšie ako dva roky. U firiem je zmluvne vždy viazaný vodič ako fyzická osoba. Vozidlo smie nájomca riadiť sám alebo spolucestujúci uvedený v nájomnej zmluve. Ak použije k riadeniu niekoho iného, zodpovedá za spôsobené škody nájomca.

 • Prevzatie: obytné vozidlá a prívesy je možné prevziať v deň začiatku nájmu ráno od 8:00 hod.
 • Odovzdanie: v deň ukončenia nájmu do 18:00 hod.
 • Cena prenájmu sa účtuje za každý aj začatý deň.
 • Vozidlo je vybavené lekárničkou, hasiacim prístrojom a setom na opravu defektu, v prípade použitia je nájomca následne povinný zakúpiť nové.
 • Jún – September – minimálne 8 dní doba vypožičania (v prípade voľného termínu medzi objednávkami je po dohode možné vypožičanie aj menej dní).

PODMIENKY PRENÁJMU

 • Kaucia 1000,-€ pri autokaravanoch, 600,-€ obytný príves – kaucia sa po odovzdaní karavanu vráti zákazníkovi do 5 dní.
 • Kaucia slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa alebo na krytie spoluúčasti v prípade hradenie škody poisťovňou. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenie, kaucia je v plnej výške vrátená nájomcovi.
 • Kauciu je potrebné uhradiť v hotovosti pri preberaní vozidla alebo vopred prevodom na účet prenajímateľa. Bez uhradenej kaucie nie je možné vydať vozidlo nájomcovi. Denný nájazd km pri prenájme menej ako 7 dní je 300 km.

Poplatky

 • Servisný poplatok obsahuje: spotrebný materiál – 1ks plynovej fľaše 10kg, plná nádrž čistej vody, prázdne odpadové nádrže, chémia a toaletný papier do WC, diaľničná známka Slovensko, dočistenie karavanu a príslušenstva, dezinfekcia ozónom, ostatné doplnky pre karavaning – vyrovnávacie kliny, 25m elektrický kábel, hadica na vodu, kanva, a iné., školenie (pri preberaní vozidla, cca. 30 min.), kontrola vozidla pri vrátení (cca. 15 min.)

Rezervácia karavanu

 • Rezerváciu obytného automobilu a prívesu je možné vykonať elektronicky na webovej stránke prenajímateľa alebo emailom, a platí 3 dni. Záloha na rezerváciu prenájmu obytného automobilu a prívesu vo výške 50 % z celkovej ceny prenájmu je splatná do 3 dní od rezervácie. Pripísaním na účet prenajímateľa podľa zaslanej predfaktúry (uveďte variabilný symbol) alebo uhradením v hotovosti prenajímateľovi sa mení rezervácia na záväznú.
 • Celkovú cenu prenájmu je nutné uhradiť najneskôr 20 dní pred začiatkom nájmu – na účet prenajímateľa.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy obytného automobilu (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.), v takom prípade prenajímateľ o tejto situácii bezodkladne informuje budúceho nájomcu a vráti mu všetky poskytnuté plnenia, najneskôr však do 4 dní od zistenia tejto skutočnosti

Storno poplatky

Ak nájomca zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:

 • viac ako 30 dní pred začiatkom prenájmu 30% z celkovej ceny nájmu,
 • od 29 do 7 dní pred začiatkom prenájmu 70% z celkovej ceny nájmu,
 • menej ako 7 dní pred začiatkom nájmu 100% z celkovej ceny nájmu.

Vyššie uvedené podmienky sú platné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

Zásady spracovania osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Newsletter